Retningslinjer for arbeidsmiljø

Grp Anti-Slip Sweden AB Filial a.k.a Safestep

Bakgrunn

Safestep skal aktivt jobbe for å skape en sosialt, fysisk og psykisk sunn arbeidsplass for alle ansatte ved å forebygge risiko for yrkesskader og arbeidsrelatert uhelse. Minimumskravet til Safestep er å etterleve på alle måter lover, forskrifter, myndighetskrav og sørge for at det systematiske miljøarbeidet utføres som en integrert del av den ordinære virksomheten.
Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet innebærer å utrede, forebygge, iverksette og følge opp tiltak. Arbeidsmiljøarbeidet skal også omfatte likeverd, mangfold, kompetanseheving, innflytelse og ansvar, helsehjelp, stressmestring, rus- og avhengighetsmestring, problemstillinger rundt trusler og vold og organisasjonsutvikling.

Formål

Hensikten med denne arbeidsmiljøpolicyen er å tydeliggjøre for Safesteps ansatte hvordan arbeidsmiljøarbeidet ser ut i bedriften.

Retningslinjer

Alle i virksomheten skal delta i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet ved å følge lover og regler om rådet samt retningslinjene i virksomhetens retningslinjer. Hvis noe i denne policyen skulle være i konflikt med loven, råder gjeldende lov i det respektive landet over prinsippene beskrevet i selskapets arbeidsmiljøpolicy.

Strategier for et godt fysisk, sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøarbeid skal integreres i den daglige driften, hensynet til arbeidsmiljøet skal tas i betraktning i enhver beslutning. Ledere, ansatte og samarbeidspartnere skal samarbeide for et godt arbeidsmiljø. Virksomheten skal årlig etter utarbeidet plan utvikle tiltak for å gjennomføre arbeidsmiljøpolitikken, disse tiltakene skal følges opp og jobbes inn i årsbudsjettet. Arbeidsmiljøpolitikken skal gjennomgås årlig og revideres ved behov.

Mål

Virksomheten skal drives i lokaler som er hensiktsmessige, funksjonelle, tilgjengelige og tilrettelagt for alle. Ved å tilby et stimulerende arbeidsmiljø kan den enkelte trives og fungere godt, noe som på sikt reduserer uhelse og skader på arbeidsplassen. Dersom det oppstår mangler eller problemer, skal dette utbedres så raskt som mulig.

ferdigheter

Arbeidsgiver skal sørge for at ledere og arbeidsledere har kunnskap om hvordan de kan forebygge og håndtere risikoer i det fysiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøet som risikerer å føre til dårlig helse. Det er også opp til arbeidsgiver å sørge for at det er forutsetninger for å omsette denne kunnskapen i praksis.

Arbeidsbelastning

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte ikke har en usunn arbeidsmengde. Safesteps ressurser skal fordeles etter behov.

Arbeidsgiver er også ansvarlig for at de ansatte vet:

• hvilke oppgaver de skal utføre,
• hvilket resultat som skal oppnås med arbeidet,
• hvis det er spesifikke måter arbeidet må utføres på og i så fall hvordan,
• hvilke oppgaver som bør prioriteres når tilgjengelig tid ikke strekker til til at alle oppgavene skal utføres, og
• hvem de kan henvende seg til for å få hjelp og støtte til å utføre arbeidet.
• hvilke krefter de har i henhold til punktene.

Arbeidstider

Arbeidsgiver har også ansvar for at tilrettelegging av arbeidstid ikke fører til dårlig helse. Det er viktig å planlegge slik at det blir tid til restitusjon. Dette er spesielt viktig ved nattarbeid, skiftarbeid, delte skift og hvor arbeidstakeren forventes å være konstant tilgjengelig, da disse faktorene utgjør en helserisiko.

Fornærmende forskjellsbehandling

Det er viktig å også ivareta det sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøet så vel som det fysiske. Bedriften tolererer ingen form for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. I vårt arbeidsmiljø skal alle individer behandles likt og med respekt.

Ulykker

Hvis det skjer en arbeidsulykke, skal ansvarlig leder melde dette til Trygdeetaten, ved innlevering av Arbeidsskademelding. Verneombudet skal også lese rapporten og signere Arbeidsskademeldingen.

Verneombud og verneutvalg

Det skal oppnevnes verneombud dersom virksomheten sysselsetter minst fem ansatte på fast basis. Verneombudet oppnevnes av fagforeningen, dersom virksomheten ikke har tillitsvalgt oppnevner medaarbeidstakere et verneombud. Verneombudet skal påpeke mangler ved arbeidsmiljøet, delta i planlegging av alt som har innvirkning på arbeidsmiljøet, delta i vernerunder og signere yrkesskademeldinger. Enkelte arbeider innebærer en umiddelbar og alvorlig fare for de ansattes liv eller helse og verneombudet kan bestemme at arbeidet må innstilles i påvente av vedtak fra Arbeidsmiljøtilsynet. Dersom virksomheten har mer enn 50 ansatte som er fast ansatt, skal det oppnevnes et verneutvalg. Verneutvalget skal delta i planleggingen av arbeidsmiljøarbeidet og følge gjennomføringen av arbeidet. Den skal følge nøye med på utviklingen i saker som gjelder vern mot dårlig helse og ulykker og arbeide for tilfredsstillende arbeidsmiljøforhold.

Handlinger

• Handlingsplaner under utarbeidelse
• Oppnevne verneombud
• Lære relevant personell om arbeidsmiljøarbeid

Ansvar

Ledelsen har et overordnet ansvar for at virksomheten jobber med arbeidsmiljø etter lover, forskrifter og fastsatte mål. Hver leder har ansvar for at de ansatte følger de lover og regler som finnes og at arbeidsmiljøarbeid er en del av den daglige driften. De skal også sørge for at ansvaret for arbeidsmiljøet er tydelig delegert i organisasjonen og gi arbeidstakeren informasjonen som ligger i arbeidsmiljøpolicyen.
Hver ansatt er ansvarlig for å følge instrukser og forskrifter og for å ta hensyn til og umiddelbart rapportere eventuelle risikoer og trusler mot et godt arbeidsmiljø. De skal også alltid bruke verneutstyr og verneinnretninger som er tilgjengelig og følge sikkerhets- og ordensforskrifter. Verneombudet eller verneutvalget representerer de ansatte i arbeidsmiljøsaker og skal arbeide for et tilfredsstillende arbeidsmiljø.